Verduurzaming bij woningcorporaties

Alle woningen in Nederland moeten energiezuiniger worden. Dat is Rijksbeleid. Energiebesparing en duurzaamheid staan daarmee ook hoog op de agenda van woningcorporaties.

onze kennis uw succes

In 2020 naar energielabel B

Voor corporaties geldt dat alle woningen in 2020 gemiddeld op energielabel B moeten zijn vastgesteld. Met subsidiegelden of vermindering verhuurderheffing wordt het voor woningcorporaties gemakkelijker om aan de nieuwe wetgeving van verduurzaming te gaan voldoen. Wanneer de woningen verduurzaamd verbouwd zijn worden de woningen voorzien van een nieuw energielabel.

HERE Bouwadvies speelt in op deze ontwikkeling en geeft advies over energie labels voor woningen en is hierbij betrokken van subsidieaanvraag tot nazorg. De uitdaging voor HERE Bouwadvies is het verbeteren van de energielabels van woningen van woningcorporaties van een G-,F-,E- of D-label naar minimaal een B-label in 2020. Dit vraagt om een versnelling om de doelstelling voor 2020 te bereiken.

Actuele kennis

Door middel van kennisbijeenkomsten over verduurzaming van vastgoed zorgen wij voor actuele informatie omtrent duurzaamheid en energie labels. Daarnaast bieden wij verdiepende cursussen en opleidingen op energetisch gebied. Denk hierbij aan de cursus “Maatwerkadvies woningen”  die REEF-professional Teun van den Heuvel heeft gevolgd om het project tot een succes te maken.

uw uitdaging onze professionals

Totstandkoming verduurzamingsprogramma

De kennis en ervaring van Teun van den Heuvel als energieprestatie-adviseur woningen (EPA-W) is ingezet bij het verduurzamingsproject waarbij energielabels en energie-indexen voor woningen opgesteld moeten worden. Voor woningbouwcorporaties en particuliere verhuurders draagt hij bij aan energetische verbeterplannen. Teun zorgt ervoor dat subsidie wordt aangevraagd via STEP (Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector) of de opvolger daarvan, de Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV Verduurzaming).

Onze professional: Teun van den Heuvel

“Bij de start van mijn project bij HERE Bouwadvies heb ik samengewerkt met de in 2018 genomineerde REEF-professional van het jaar: Remco de Booij. Remco heeft mij met zijn kennis en ervaring ondersteund bij het opstarten van mijn project en het aanbrengen van structuur. Het prettige aan werken bij REEF is dat je als professional zelfstandig aan je projecten werkt, maar mocht je ergens hulp bij nodig hebben, je altijd bij je REEF-collega’s terecht kan.”

Resultaat

In totaal zijn er – sinds 2016 – voor bijna 1500 woningen RVV- en Stepsubsidies aangevraagd. Bij deze desbetreffende woningen zijn minimaal 2 energielabelstappen gemaakt. Ook zijn er tijdens het project bijna 600 niet-gerechtigde subsidiewoningen verduurzaamd. Bij deze woningen zijn er kleinere stappen gemaakt, omdat deze woningen al een B-label hadden kwamen deze niet in aanmerking voor een subsidie. Daarnaast zijn er ruim 150 corporatiewoningen verduurzaamd die verkocht of opnieuw verhuurd werden. 

De woningen maken een energiesprong waarbij een verbetering plaatsvindt van wel 2 tot 6 labels. De woningen die worden verduurzaamd hebben vaak een startlabel van G, F, E of D en worden verduurzaamd naar energielabel A of A+. De doelstelling is om altijd op minimaal label B uit te komen.

Daarnaast is er een EPA-bibliotheek gemaakt waarin brede informatie is opgenomen op allerlei gebieden, zoals woninginstallaties en woning-isolatie. REEF en HERE bouwadvies zijn trots dat het project bijdraagt aan een groenere stad en het CO2-neutraler maken van regio Eindhoven. 

Andere succesvolle projecten

LOGO here bouwadvies

Verduurzamingsprojecten voor woningcorporaties

Als energieprestatie-adviseur woningen (EPA-W) verantwoordelijk voor het opstellen van energielabels en energie-indexen voor woningen en het adviseren van een verduurzamingsproject. Voor woningbouwcorporaties en particuliere verhuurders bijdragen aan energetische verbeterplannen.

Slim Verduurzamen Gemeentegebouwen

De gemeente Eindhoven staat voor de grote opgave om ruim 100.000 woningen en alle bedrijfspanden voor 2045 van het aardgas af te halen, de ambitie en doelen hiervoor zijn vastgelegd in het klimaatplan040. REEF wordt betrokken tijdens het hele traject: van de implementatie tot aan de huidig lopende exploitatie.

DAF logo

Realiseren nieuwbouw-, renovatie, en vervangingsprojecten

Het leiden en coördineren van multidisciplinaire nieuwbouw-, renovatie- en vervanginsprojecten en daarin leiding geven aan een team van project-engineers en contractors.

Bouwbedrijf Ten brinke

Voorbereiding bouwkundige projecten

Als werkvoorbereider en inkoper advies geven aan het projectteam. Verantwoordelijk voor de inkoop van de benodigde materialen en voor de onderaannemers van de projecten in uitvoering, het controleren van het tekenwerk en zorgdragen dat alles op tijd wordt aangeleverd op de bouw. Tevens, samen met de projectleider, verantwoordelijk voor het bijhouden van de financiële administratie.

Gemeente Eindhoven logo

Gebiedsbeheer

Als beheerder gebieden verantwoordelijk voor het wel en wee in de openbare ruimte. In behandeling nemen van klachten en mutaties aangaande de openbare ruimte. Deze klachten uitzetten bij (geselecteerde) aannemers en verantwoordelijk voor het juist en correct afhandelen hiervan. Communicatie over voortgang hoort ook tot de taakstellingen.

Onafhankelijk inspectie aanleg glasvezel

De inspecteur inspecteert het tracé op schades die zijn ontstaan door degeneratie. Inzichtelijk maken waar de schades zijn en wat de omvang van de schades is. In een onafhankelijk rapport worden de resultaten weergegeven.

Wonenbreburg

Projectleiding planmatig onderhoud

Verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en aansturing van het planmatig onderhoudswerk waaronder jaarlijkse conditiemetingen en inspecties van de complexen voor de meerjarenonderhoudsprognose volgens de NEN 2767. Tevens verantwoordelijk voor de planning, voortgang en budget- en kwaliteitsbewaking van de planmatige werken uit de jaarbegroting en de aanbesteding van werken.  

Denys logo

Structureren bedrijfsproces werkvoorbereiding

Verantwoordelijk voor de correcte voorbereiding van diverse warmteprojecten. Inkoop benodigde materialen en zorgdragen voor een correcte projectplanning van personeel en materiaal. Zorgdragen voor aanvraag vergunningen. Samen met projectleider verantwoordelijk voor het bijhouden van de financiële administratie. Daarnaast begeleiding collega- werkvoorbereiders op de verschillende projecten.

Rijkswaterstaat logo

Realisatie overnachtingsplaatsen binnenvaart

Onderdeel van het projectteam WNZ KRW en Scheepvaart. Dit team werkt aan planstudie- en realisatieprojecten voor de Kader Richtlijn Water, als ook aan realisatieprojecten voor de aanleg van overnachtingsplaatsen voor de binnenvaart. Een deel van de projecten wordt door andere overheden uitgevoerd. Voor deze projecten sluit het team samenwerkingsovereenkomsten af, levert input, denkt mee en monitort de voortgang.

PVZ

Begeleiding toetscoördinatoren onderhoudscontracten

Binnen het onderhoudscontract verantwoordelijk voor het opzetten van een correcte manier van proces- en producttoetsen conform de gewenste visie. Het begeleiden van de toetsers en de coördinatoren. Opstellen toetsplannen en rapportages.

Meer informatie

Vragen over deze case? Of benieuwd naar de oplossingen die REEF uw organisatie kan bieden? Neem contact op met Sander Smits.

Sander Smits
Senior projectmanager Bouw en Vastgoed