REEF geeft raad nieuwsbrief

Dit zijn wij, team REEF geeft raad, wij binden, wij boeien en geven iedere maand kennis op juridisch advies met nuttige tips en content.

onze kennis uw groei

Veranderingen concurrentiebeding

Vorig jaar is al aangekondigd dat de wens bestond om de regels rondom het concurrentiebeding te moderniseren. Op dit moment is de Tweede Kamer bezig met het opstellen van een concept wetsvoorstel.

De Tweede Kamer is van plan de volgende wijzigingen op te nemen in deze wetswijziging:

  • Een wettelijke begrenzing van de duur van het concurrentiebeding;
  • Een wettelijke verplichte geografische specifieke afbakening die gemotiveerd opgenomen moet zijn in de arbeidsovereenkomst;
  • De motiveringsplicht zoals die geldt voor een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gaat ook gelden voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
  • Een concurrentiebeding met een werknemer die minder dan 1,5 keer het modaal salaris verdient, is nietig;
  • Als een werkgever een werknemer aan het concurrentiebeding wil houden, dient de werkgever een vergoeding aan de werknemer te betalen. De hoogte van deze vergoeding wordt wettelijk bepaalt en betreft een betreft een percentage van het laatstverdiende salaris.

Niet alleen de eisen voor het overeenkomen van een concurrentiebeding worden dus strenger. Maar een beroep hierop gaat geld kosten.

Dit maakt dat de vraag opkomt of een relatiebeding juridisch gezien gelijk is aan een concurrentiebeding en of deze afspraken dus ook gelden voor een relatiebeding. Een vraag die in de praktijk vaak met ja werd beantwoord. Met het aankondigen van deze wetswijziging wordt er door juristen het standpunt ingenomen dat er meer gekeken moet worden naar de inhoud van het relatiebeding. Wanneer het relatiebeding enkel verbiedt om relaties van oud werkgever te benaderen zou dit niet onder het concurrentiebeding moeten vallen.

Wilt u weten wat deze veranderingen concreet betekenen voor uw bedingen? Neem dan nu contact op!

Meer weten over concurrentie- en relatiebeding

Zelfbewoningsplicht

Deze maand hebben wij van verschillende vragen gekregen met betrekking tot de zelfbewoningsplicht van een huurder. Op grond van de wet en de huurovereenkomst heeft een huurder de verplichting om zelf zijn hoofdverblijf te hebben in het gehuurde. Als de huurder dit niet heeft, is er sprake van een onrechtmatige gedraging die in sommige gevallen een ontbinding en ontruiming tot gevolg kan hebben.

Mocht u het vermoeden hebben dat een huurder niet voldoet aan de zelfbewoningsplicht is het belangrijk om een dossier op te bouwen. Uit de rechtspraak volgt dat dit op verschillende manieren kan.  Dit kan u doen door het uitvoeren van huisbezoeken en die goed te documenteren, maar ook door getuigenverklaringen van omwonende, maar ook (indien daar zicht op is) het verbruik van gas/water/licht te bekijken. Als dit verbruik lager is dan het gemiddelde is dit een indicatie dat de huurder niet voldoet aan de zelfbewoningsplicht.

Mocht u vermoeden dat uw huurder geen hoofdverblijf heeft in het gehuurde, neem dan contact met ons op. Wij kunnen dan een sommatiebrief versturen!

 

Meer weten over zelfbewoningsplicht

Heeft u een vraag?

Denkt u bij het lezen: Ik heb ook een brandende vraag! Geef deze aan ons door en wie weet behandelen wij uw vraag als volgende vraag van de maand.

Ik heb de vraag van de maand!