REEF geeft raad nieuwsbrief

Het is weer tijd voor de vraag van de maand, onze bedrijfsjusist, Marlou Savelkoul geeft hierbij jurdisch advies. 

onze kennis uw groei

De vraag van de maand

Wij krijgen van u vaak de vraag of een werknemer na 104 weken ziekte kan worden ontslagen, wanneer de toekenning van de WIA-uitkering nog niet binnen is gekomen. Het UWV heeft op dit moment enorme vertragingen waardoor nog niet bekend is of werknemer een WIA-uitkering krijgt, maar de 104 weken ziekte wel al bijna zijn verstreken. Of de WIA-uitkering wel of niet is toegekend aan de werknemer, heeft geen gevolgen voor de mogelijkheid tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.  

Wanneer er nog geen duidelijkheid is voor de werknemer over zijn inkomen na het einde dienstverband, zijnde de WIA, dan zal deze minder snel over willen gaan tot het sluiten van een vaststellingsovereenkomst. 

Wij raden daarom aan om tijdig het gesprek over een vaststellingsovereenkomst aan te gaan en daarnaast altijd zorg te dragen voor een verklaring van de bedrijfsarts waarin staat dat niet wordt verwacht dat de werknemer binnen 26 weken herstelt in eigen of andere passende functie en om vervolgens tijdig de ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV. 

Heeft u behoefte aan meer advies over dit onderwerp, neem dan contact op via onderstaande button. 

Meer informatie

"Ontslag op staande voet"
een opvallende uitspraak 

Een opeenstapeling van omstandigheden leidt ertoe dat een werkgever een ontslag op staande voet met succes kan geven.  

Al bijna drie jaar voert de werkgever gesprekken met de werknemer en geeft hij de werknemer waarschuwingen voor zijn gedrag. Echter is de werknemer totaal niet aan te spreken op de gemaakte afspraken. Wanneer zijn leidinggevende dit doet, trekt hij zich er niets van aan en loopt hij weg. Hij weigert om bepaalde fysieke werkzaamheden uit te voeren, zonder medisch bewijs dat hij daar niet toe in staat zou zijn. Daarnaast houdt de werknemer structureel langer pauze dan is toegestaan, kijkt hij regelmatig op zijn telefoon én zit hij veel langer op het toilet dan nodig is (ruim 20 minuten). Na de lange toiletbezoeken komt de werknemer weer met zijn telefoon teruggelopen. 

Op zichzelf zijn bovenstaande zaken niet genoeg voor een ontslag op staande voet, maar de rechter begrijpt heel goed dat de optelsom voor heel veel frustratie bij de werkgever zorgt en handhaaft het ontslag op staande voet. 

Wat u hier in ieder geval uit kan meenemen, is dat de dossieropbouw in dergelijke zaken cruciaal is. Zijn er frustraties? Begin op tijd met waarschuwen, voer gesprekken met uw werknemer en documenteer de inhoud, en tot slot maak duidelijke afspraken bij het geven van die laatste kans. 

Wij geven u graag advies.

Neem contact op

Inwerkingtreding Wet bescherming klokkenluiders 

Op 18 februari 2023 is de Wet bescherming klokkenluiders in werking getreden. Het doel van de wet is om melders van misstanden beter te beschermen. Als een melder aangeeft dat hij is benadeeld door zijn werkgever dan moet de werkgever voortaan aantonen dat dat niet zo is. Werkgevers in de private sector met 50 tot 249 werknemers hoeven pas vanaf 17 december 2023 aan de nieuwe eisen te voldoen. Maar waar moeten deze werkgevers dan aan voldoen? 

Allereerst zijn werkgevers verplicht om een meldpunt in te richten. Bij dit meldpunt kunnen werknemers die vermoeden hebben van misstanden op een veilige manier een melding maken.  

Daarnaast moet er ook een onafhankelijk onderzoekspunt worden benoemd. Dit onderzoekspunt onderzoekt de meldingen die ontvankelijk zijn verklaard.  

Verder moeten werkgevers een meldregeling inrichten: waar kunnen werknemers op een veilige manier hun vermoeden van misstanden melden, zowel extern als intern? Op welk moment mag een werknemer het vermoeden van een misstand openbaar maken, bijvoorbeeld in de media? Beide zijn voorbeelden van elementen die in de meldregeling moeten komen te staan.  

Tot slot is de werkgever verplicht om de meldregeling te verspreiden aan alle werknemers die bij hem in dienst zijn. Dit mag zowel schriftelijk als elektronisch.  

Valt u onder de wet bescherming klokkenluiders en heeft u bijvoorbeeld hulp nodig bij het opstellen van een dergelijke meldregeling? Wij helpen u graag.

Neem contact op

Meer informatie

Neem contact op met Marlou Savelkoul voor de mogelijkheden binnen uw organisatie.