In de praktijk

Neem een kijkje tussen onze projecten en krijg een idee van hoe we opdrachtgevers bijstaan op het gebied van personeel en organisatie.

P&O-advies implementatie hoofdstuk 3 CAR-UWO

Invoeren van het nieuwe beloningshoofdstuk 3 van de CAR voor een samenwerkingsverband van vier gemeentes. Daarnaast bieden van advies op het gebied van hr voor de financiële afdeling.

P&O-adviseur mobiliteit

Fungeren als tussenpersoon en adviseur tussen medewerkers en de gemeente wat betreft weerstanden en belemmeringen. Daarnaast adviseren van het teamhoofd P&O over rechtspositionele vraagstukken. Ook het VWNW-traject viel binnen dit project: het bewaken van termijnen en procedures, en het inventariseren en invullen van werk in de gemeente met medewerkers uit dit traject.

Medewerker arbeidsvoorwaarden en rechtspositie

Beantwoorden van door klanten gestelde rechtspositionele vragen, het informeren van klanten over de rechtspositie, het opstellen van besluiten en een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de P&O-afdeling. Daarnaast actief deelnemen aan de werkgroep Implementatie Individueel Keuzebudget (IKB).

P&O-adviseur

P&O-adviseur binnen een samenwerkingsverband van vier gemeenten, het adviseren aan leidinggevenden op het gebied van in-, door- en uitstroom. Focus op het verfijnen van het eigen regiemodel bij ziekteverzuim en het afnemen van de RI&E’s. Tevens op eigen initiatief verantwoording nemen voor het opzetten van een servicedesk P&O.

Senior P&O-adviseur

Op vraag en eigen initiatief adviseren over bedrijfsvoering en strategie, het ontwikkelen en evalueren van concernbeleid en -instrumenten voor de bedrijfsvoering, het ondersteunen van management bij de uitwerking of toepassing van concernbeleid en -instrumenten en bij het toetsen van de bedrijfsvoering op wettelijke en concernkaders.

HR-adviseur team Indienstname

Selecteren van de arbodienst, schrijven van een plan van aanpak en visiedocumenten, vormgeven van samenwerking met onderwijsinstellingen en het stagebeleid, selecteren van inkoop- en bedrijfsvoeringssystemen, deelnemen aan het team Indienstname (plannen en coördineren van de processen met betrekking tot indiensttreding van het personeel) en het verzorgen van workshops over de inhoud van de cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

P&O-adviseur

Adviseren rond personele en organisatiegerichte vraagstukken, ondersteunen bij het toepassen van het personeelsinstrumentarium (waaronder rechtspositie, werving en selectie, vorming en opleiding, en verzuimbegeleiding), adviseren van medewerkers over personele aangelegenheden en arbeidsvoorwaarden. Bijdragen aan de ontwikkeling van een organisatie- en personeelsbeleid waaronder de integrale ontwikkeling van personeelsinstrumentarium, arbeidsvoorwaarden en het arbobeleid.

Hrm-advies

Inhoudelijk, planmatig en coördinerend ondersteunen op het gebied van P&O bij de oprichting van de organisatie.

REEF recht - Gemeente Eindhoven

Voorzitter zienswijzecommissie

Samen met de zienswijzecommissie toetsen van en adviseren over zienswijzebehandelingen.

Politie Zuid-Holland-Zuid

Hr-advies

Ondersteunen en adviseren van het management over het toepassen van beleid en regelgeving. Adviseren bij (complexe) organisatievraagstukken, mogelijke interventies over houding en gedrag. Ook adviseren en begeleiden bij personele casuïstiek.

Lid bezwarenorganisatieteam LFNP

Vernemen van bezwaren en kernpunten, gestructureerd verslagleggen en het doen van aanbevelingen over bezwaarpunten en een besluit op bezwaar.

Jurist P&O

Schrijven van een beslissing op bezwaren over personele aangelegenheden van politiemedewerkers in het kader van het landelijke functiegebouw.

Gemeente Tilburg

Vitaalcoach

Coaching en training van het werkvermogen door bevordering van vitaliteit. De training ging in op vitaliteit, duurzame gewichtsbeheersing en vermindering van aspecifieke klachten.

Assessments persoonlijke ontwikkeling

In beeld brengen van de aanwezige competenties van medewerkers en op basis daarvan een individueel programma opzetten. Het programma heeft bijvoorbeeld betrekking op kennis- en gedragsontwikkeling.

Artikelen personeel en organisatie

Meer artikelen
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.