Zoek Alle vacatures

Werken bij REEF - Coördinator vergunningverlening

Aantoonbare ervaring met dijkversterkingprojecten

Functieomschrijving 

Door het Rijk is in 2006 de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier vastgesteld. Hierin zijn 39 maatregelen geformuleerd die Nederland beter moeten beschermen tegen hoogwater. Deze maatregelen moeten in 2015 uitgevoerd zijn.

Om een spoedige realisatie mogelijk te maken is aan de provincie gevraagd over te gaan tot coördinatie van besluiten, conform artikel 3.33, lid 1 onder a van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. De coördinatieregeling die in dit artikel is opgenomen voorziet in het stroomlijnen van de procedure voor besluiten, waardoor verschillende besluiten gelijktijdig in procedure gaan. Provinciale Staten hebben inmiddels een dergelijk besluit genomen.

Door een Cöordinator en een uitvoerend secretaris dienen onder meer de volgende taken worden uitgevoerd. De Coördinator  vervult de rollen van algeheel projectmanagement en omgevingsmanagement. De uitvoerend secretaris vervult de rollen van technisch management, management projectbeheersing en contractmanagement.

U als Coördinator bent verantwoordelijk voor het bereiken van het beoogde projectresultaat binnen de gestelde kaders. U verzorgt de afstemming met de Realisator en de PDR-RWS en overleg over de voortgang naar de opdrachtgever (provincie, ambtelijk en bestuurlijk). U bent verantwoordelijk voor het functioneren van de projectorganisatie (werkgroepen bevoegd gezag en relatie met stuurgroep). U verzorgt de terugkoppeling naar stuurgroep Realisatie en draagt bij aan externe beeldvorming en communicatie. U bent verantwoordelijk voor het relatiebeheer en de inzet van communicatiemiddelen.

Profiel 

U beschikt over minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring met vergunningen en bestemmingsplanprocedures aan de aanvragende en/of de verlenende kant en aantoonbare ervaring met dijkversterkingprojecten (minimaal 2 projecten). U heeft aantoonbare ervaring met Ruimte voor de Rivier in het kader van vergunningverlening in combinatie met bestemmingsplanprocedures (benoem projecten). u heeft ook een Aantoonbare afgeronde academische opleiding op het gebied van (omgevings)recht, bestuurskunde of planologie is een vereiste.

U heeft aantoonbare ervaring in de afgelopen 2 jaar met beleid, regelgeving of vergunningverlening op het gebied van Natuurbeschermingswet, Ontgrondingenwet, Flora en faunawet en Waterwet en kennis en kunde van de Wet ruimtelijke ordening. U bent bedreven in het werken in projectgroepen/projectmatig werken (afgelopen 5 jaar) als projectverantwoordelijke. Uw kennis van omgevingsrecht is actueel blijkend uit recent (afgelopen 3 jaar) gevolgde cursussen en/of trainingen. U heeft ervaring met bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen binnen de complexe wereld van Ruimte voor de Rivier projecten.

Verder stellen wij aantoonbaar inzicht in en ervaring met complexiteit in de verhoudingen binnen het ministerie van I&M en tussen dit Ministerie en het Ministerie EL&I. U heeft aantoonbare ervaring in het vinden van oplossingen op het gebied van procesmanagement tussen verschillende partijen en belangen, u dient tenminste 2 concrete voorbeelden te noemen. Tot slot heeft u ervaring met het werken voor een provincie en bent u per april a.s. fulltime beschikbaar.

Solliciteren op deze functie

Deze functie is niet meer vacant. Bekijk direct onze vacatures.

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.