Zoek Alle vacatures

Wet BIBOB

De Wet BIBOB is een “nieuw”middel om het faciliteren van de criminaliteit te bestrijden op een preventieve manier. Dit is effectiever dan opsporen en vervolgen. Het verrichten van criminele activiteiten door het benutten van vergunningen, of het benutten (bv witwassen) van door deze activiteiten verkregen gelden, wordt door toepassing van deze wet zo veel mogelijk tegengehouden.
De Wet BIBOB bekijkt kritisch naar personen, de financiering en zakelijke relaties van en rondom de aanvrager van de vergunning. De vraag is dus: zijn er relaties tot strafbare feiten. Daaruit volgt ook een risico bepaling ten aanzien van het verlenen van de vergunning: al dan niet een ernstig gevaar voor de samenleving indien de vergunning wordt verleend.

Toepassing
Op vrijdag 28 augustus j.l. werd er door nieuws.nl al gepubliceerd dat gemeenten de Wet BIBOB nauwelijks gebruiken:
 
(Novum) - Twee derde van de gemeenten maakt niet of nauwelijks gebruik van de Wet BIBOB. Dat schrijft Trouw vrijdag op basis van onderzoek onder alle 441 gemeenten. Met de wet kan de integriteit van ondernemers die een vergunning aanvragen worden bekeken en op basis van verdenkingen een vergunning worden geweigerd.

Vooral de kleinere gemeenten doen weinig met BIBOB. Ze vinden de regeling te tijdrovend, te ingewikkeld of overbodig. Sinds de invoering van de wet in juni 2003 is er 376 keer gebruik van gemaakt door slechts 140 gemeenten. Het is een belangrijk wapen tegen het schemergebied tussen de boven- en de onderwereld.
Het Landelijk Bureau BIBOB van het Openbaar ministerie dat door gemeenten kan worden ingezet bracht 667 keer advies uit. In 51 procent werd 'ernstig gevaar' geconstateerd dat een ondernemer mogelijk van plan is een vergunning te misbruiken voor criminaliteit. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij de Amsterdamse seksclub Yab Yum. Die werd op basis van de Wet BIBOB gesloten. U leest hierover hieronder meer.
Omdat de ene gemeente de wet strenger toepast dan de andere ontstaat er volgens de krant een waterbedeffect. Ondernemers die in een gemeente geen vergunning krijgen op grond van de Wet BIBOB, wijken uit naar een andere gemeente. De Ministers Ernst Hirsch Ballin (CDA) van Justitie en Guusje ter Horst (PVDA) van Binnenlandse Zaken gaan de wet aanpassen.


Actueel
De toepassing van de Wet BIBOB haalt steeds vaker de publiciteit. Gemeenten passen deze wet steeds meer toe bij haar besluitvorming. Coffeeshops en horeca/exploitaties worden op last van gemeenten gesloten wanneer er een redelijk vermoeden bestaat dat met behulp van de gemeentelijke vergunning strafbare feiten  worden gepleegd. Het begrip `redelijk vermoeden` is een essentieel begrip voor het uitvoeren van de Wet BIBOB. In de rechtspraak vormt dit een punt van discussie. Waar de rechtbanken oordelen dat er onvoldoende bewijs op tafel ligt voor een redelijk vermoeden van strafbare feiten en dat het besluit tot weigering/intrekking van een vergunning door het bestuursorgaan moet worden herzien, oordeelt Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State dat er wel sprake is van een redelijk vermoeden.

Zo oordeelde de Raad van State in juli 2009 dat het luxebordeel Yab Yum terecht is gesloten door de gemeente Amsterdam, ondanks dat de rechtbank eerder voor een groot gedeelte anders oordeelde.

Yab Yum definitief dicht 
DEN HAAG -  Het roemruchte luxebordeel Yab Yum blijft definitief dicht. De Raad van State heeft woensdag geoordeeld dat de gemeente Amsterdam de seksclub terecht heeft gesloten.

Yab Yum moest begin vorig jaar al de deuren sluiten, nadat de hoofdstad de vergunningen had ingetrokken. De gemeente deed dit op basis van de wet BIBOB, die het recht geeft een licentie in te trekken als het vermoeden bestaat dat een ondernemer die misbruikt voor criminele activiteiten.
De rechtbank gaf de gemeente eerder gelijk in dit besluit. Ze oordeelde dat het voor Amsterdam terecht vermoedde dat er een ernstig gevaar bestond dat de vergunningen zouden worden gebruikt malafide praktijken. Een voormalig leidinggevende van het bordeel, een lid van de Hells Angels, werd namelijk in het verleden veroordeeld voor geweldsdelicten.

Hells Angels
Beide partijen gingen tegen deze uitspraak in beroep. Yab Yum omdat de zaak dicht moest blijven, de hoofdstad omdat de rechtbank oordeelde dat er onvoldoende bewijs was voor een belangrijke beschuldiging aan het adres van de seksclub. De gemeente stelt namelijk dat Yab Yum eigenlijk in handen is van de Hells Angels.

De Raad van State gaat in de uitspraak nog een stap verder dan de rechtbank. De gemeente heeft voldoende aanwijzingen om te kunnen vermoeden dat de Hells Angels betrokken zijn geweest bij de overname van Yab Yum, waarbij de voormalige eigenaar werd bedreigd en mogelijk afgeperst, luidt het oordeel. De raad meent „dat Yab Yum door de overname binnen de invloedssfeer is gebracht van een crimineel circuit waarvan de Hells Angels deel uitmaakten en dat dit is gemaskeerd door de betrokkenheid van de huidige exploitant van Yab Yum”.

Verheugd
Burgemeester Job Cohen reageerde verheugd op de uitspraak. „Dit is een belangrijke BIBOB -zaak en het is goed dat we op deze overtuigende manier gelijk hebben gekregen. Het laat zien dat we de Bibob-procedures goed aanpakken en het recht ons aan alle kanten in het gelijk heeft gesteld.”

Advocaat Rob IJsendijk van Yab Yum is teleurgesteld. „Ik had niet verwacht dat de Raad van State ook nog het oordeel van de rechtbank zou passeren door een relatie tussen de Hells Angels en de overname van Yab Yum aan te nemen.” Het bewijst volgens hem maar weer eens dat door de wet BIBOB heel snel vermoedens op basis van weinig materiaal worden aangenomen.  Bron: De Telegraaf 8 juli 2009

Wet BIBOB Voorkom misbruik vergunningen, subsidies en aanbestedingen.
BIBOB staat voor Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur. Overheden (zoals gemeenten) kunnen de achtergrond van een bedrijf of persoon onderzoeken bij een af te geven of afgegeven vergunning of een subsidie of bij het gunnen van een overheidsopdracht. Dit is geregeld in de Wet BIBOB.
Als sprake is van criminele antecedenten of als er sprake is van het witwassen van gelden afkomstig uit strafbare feiten, kan de vergunning, subsidie of opdracht worden geweigerd. Zo wordt voorkomen dat de overheid ongewild criminaliteit ondersteunt en een vermenging van boven- en onderwereld ontstaat.

Achtergrond Wet BIBOB
In 1996 constateerde de Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden (Van Traa) dat criminele organisaties in bepaalde gevallen afhankelijk zijn van vergunningen, subsidies of aanbestedingen. Deze worden soms misbruikt ten behoeve van criminele activiteiten. Dit leidt tot oneerlijke concurrentie en het ontstaan van machtsposities met witgewassen geld. Ook komt het voor dat legale personen of bedrijven overtredingen begaan of misdrijven plegen met vergunningen of subsidies. Of dat er ingeschreven wordt op overheidsopdrachten met als doel illegaal verkregen vermogen wit te wassen.

Met de Wet BIBOB kunnen bestuursorganen malafide ondernemers buiten de deur houden en zo een bijdrage leveren aan gezond en integer ondernemerschap. Bureau BIBOB voert een onderzoek uit naar de integriteit van aanvragers of gegadigden, en adviseert het bestuursorgaan hierover.
Wanneer kan ik met de Wet BIBOB te maken krijgen?

U kunt met de Wet BIBOB te maken krijgen indien u werkzaam bent bij een gemeente, provincie, waterschap, ministerie of bij de politie. Vermoedt u dat een vergunning voor verkeerde doeleinden wordt gebruikt of heeft u twijfels over de integriteit van een aanvrager van een vergunning? Dien dan bij Bureau BIBOB een adviesaanvraag in.

Ook als burger of ondernemer kunt u te maken krijgen met deze wet. Bijvoorbeeld als u een beschikkingsaanvraag heeft ingediend of bij inschrijving op een overheidsopdracht.

Uitvoering door Bureau BIBOB van dienst Justis
Dienst Justis (Justitiële uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening) geeft BIBOB -adviezen af over het mogelijke gevaar dat bepaalde vergunningen, subsidies, verklaringen of aanbestedingen misbruikt zullen worden voor criminele activiteiten. De gemeente (of een andere overheidsinstantie) die het BIBOB -advies heeft aangevraagd, besluit vervolgens om deze te verlenen of in te trekken.

Reikwijdte
De Wet BIBOB biedt de mogelijkheid om bepaalde vergunningen, subsidies en aanbestedingen te weigeren of in te trekken wegens -globaal gezegd- het hebben van criminele (ver) banden, relaties, etc.
Daarbij kan de hulp worden ingeroepen van het Landelijk Bureau BIBOB. Zij adviseert de gemeente desgevraagd over de voorliggende aanvraag. Ook kan de Officier van Justitie de gemeente “tippen” om een advies aan te vragen bij het Bureau BIBOB ten aanzien van een bepaald persoon/bedrijf.


Toepassingsgebied
De Wet BIBOB kan van toepassing worden via de volgende wetgeving:
1. Drank en Horecawet;
2. Exploitatievergunningen voor horeca, seksinrichtingen, coffeeshops en growshops.
Dat betekent dat op elk bedrijf dat een bovengenoemde vergunning aanvraagt een zogenaamde BIBOB- toets op kan worden uitgevoerd. In de directe toekomst is het waarschijnlijk dat ook op andere gebieden, zoals aanbestedingen en subsidies en bouwvergunningen een BIBOB/toets op wordt losgelaten. In sommige gemeenten zal dit wellicht al reeds het geval zijn.

www.justitie.nl/onderwerpen/criminaliteit/bibob/wet-bibob/dienstenrichtlijn
www.justitie.nl/onderwerpen/criminaliteit/bibob/bureau-bibob/


REEF heeft verschillende specialisten in dienst die bij u de nodige Wet BIBOB  processen kunnen inrichten en uitvoeren zodat u met een gerust hart uw vergunningen kunt verstrekken en handhaven en deze toets ook in uw aanbestedingsprocedures kunt inbedden. Wilt u meer weten over dit onderwerp en de toepassing van deze wetgeving plannen wij graag vrijblijvend een gesprek in.

Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.