Zoek Alle vacatures

Programmatisch handhaven

Handhaven vanuit een visie. "De hand in handhaving"

wabo komt eraan

Door projectspecialist Claudia Vermeulen


Op de High Tech Campus heeft donderdag 15 juli weer een boeiende REEF-deelt-kennisbijeenkomst plaatsgevonden. Deze bijeenkomst stond in het teken van interactie tussen de spreker van de avond, te weten de heer Reiner Brink, manager van het Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding (RCF) Zuid-Oost, kenniscentrum handhaving en de deelnemers van de workshop, werkzaam in de materie van handhaving binnen de sociale zekerheid. 

Reiner Brink opende de avond door de landelijke interventiestructuur met daarin de rol van de RCF’s uiteen te zetten. Het RCF biedt ondersteuning en faciliteert gemeenten bij handhavingsvraagstukken op grond van kennis en expertise op het terrein van Sociale Zekerheid en aanverwante regelingen. 

reiner brinkDiscussie vond plaats toen Reiner een aantal prikkelende stellingen naar voren bracht. Waaronder bijvoorbeeld de stelling: De gemeenschap heeft recht op controle en “Hart” of “Hard” Handhaven. Diverse meningen werden naar voren gebracht. Controle op naleving van wet en regelgeving schept duidelijkheid en houdt het sociale zekerheidstelsel gezond. De gemeente heeft de plicht om zorg te dragen voor een juiste besteding van gemeenschapsgeld.  Integrale handhaving houdt in dat de onrechtmatige situatie hersteld dient te worden maar dat er ook gekeken dient te worden naar de mogelijkheden van de klant. “Hart” handhaven waar het kan en “hard” handhaven waar het moet. 

Een bepalend item was ook de uitwisseling van gegevens en koppeling van bestanden. Door middel van diverse bestandskoppelingen kan er een beeld van een klant ontstaan welke door middel van controle geverifeerd kan worden. Uiteraard rekening houdend met de verplichtingen voortkomend uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uit  bestandsvergelijking komen zogenaamde verwonder-adressen naar voren. De klant die aandacht vraagt krijgt aandacht, maar wie aandacht mijdt krijgt ook aandacht. Uit ervaring blijkt dat bepaalde risico-profielen ook zorg-indicatoren kunnen zijn waarop door betrokken instanties actie uitgezet dient te worden. 

REEF deelt kennis op de High Tech CampusTijdens de pauze werd er nog actief kennis gedeeld over de kennis, houding en vaardigheden die worden verwacht van de handhavers in het kader van integrale handhaving. Hierna volgde uitleg en discussie over de reden van een integrale aanpak bij gebiedsgericht werken. Ieder gebied heeft zijn eigen specifieke kenmerken, problemen en mogelijkheden. In het aandachtsgebied zijn veel diverse instanties betrokken die elk werken vanuit de eigen taakstelling. Integrale samenwerking versterkt de betrokkenheid van de deelnemers waardoor de kans op slagen van het project wordt vergroot. Door gezamenlijk te investeren in de wijk wordt de leefbaarheid in de wijk vergroot.


De bijeenkomst gebood voldoende stof tot nadenken. Niet alleen het delen van kennis en (lokale) ervaringen stond centraal deze avond, maar uiteraard ook op informele wijze kennismaken met andere professionals in het werkveld. 


Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.