Zoek Alle vacatures

Participatiewet en wijzigingen in de Wet maatregelen Wwb

Door: REEF / 28 oktober 2014 / Personeel en organisatie

REEF deelt kennis | participatiewetOp 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Dit geldt ook voor de Wet maatregelen Wwb die per 1 januari 2015 op een aantal onderdelen wordt aangepast en onderdeel wordt van de Participatiewet. REEF brengt met deze bijdrage de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen in kaart.

Participatiewet

Het doel van deze wet is om meer mensen - ook die met een arbeidsbeperking - aan de slag te krijgen waarbij de gemeente verantwoordelijk wordt voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. De wet geeft de gemeenten daarvoor een aantal instrumenten. De belangrijkste zijn de loonkostensubsidie en beschut werk.

Uitgangspunt is maatwerk waarbij de gemeente voor de nieuwe groep mensen in feite dezelfde taken krijgt als voor mensen met een bijstandsuitkering. De mensen krijgen dan ondersteuning gericht op arbeidsinschakeling en inkomensondersteuning. De gemeente bepaalt op individuele basis wie voor welke soort ondersteuning in aanmerking komt.

Voor wie geldt de wet?

- Mensen die nu onder de Wwb vallen;

- Wajongers die niet duurzaam 100% arbeidsongeschikt zijn;

- Wsw doelgroep.

Wsw

Op dit moment geldt de Wsw voor mensen die door een arbeidsbeperking enkel in een beschutte omgeving kunnen werken. Vanaf 2015 kan niet meer in de Wsw worden ingestroomd. Wsw-werknemers met een dienstbetrekking houden de wettelijke rechten en plichten zodat de komende jaren de Wsw-werknemers groep door natuurlijk verloop af zal nemen.

Wajong

Voor de Wajong geldt dat deze vanaf 1 januari 2015 alleen nog toegankelijk is voor jonggehandicapten die duurzaam geen arbeidsvermogen vermogen hebben. Het UWV zal beoordelen of iemand recht heeft op Wajong. Mensen die nu reeds een uitkering hebben, behouden deze uitkering. Wel zal iedereen opnieuw door het UWV beoordeeld worden op hun arbeidsvermogen. De huidige Wajongers blijven ook na deze beoordeling bij het UWV, er worden geen huidige Wajongers overgedragen naar gemeenten.

Loonkostensubsidie

De gemeente krijgt de mogelijkheid om loonkostensubsidie te verstrekken aan werkgevers die werknemers met een arbeidsbeperking in dienst nemen. Het gaat hierbij om mensen die per uur niet volledig productief zijn. Deze subsidie kan ook worden ingezet voor mensen die op een beschutte werkplek werkzaam zijn.

Beschut werk

Met het afsluiten van de Wsw wordt het zogenaamde beschut werk opgebouwd. Dit werk is bedoeld voor mensen die door een lichamelijke of verstandelijke beperking een zodanige mate van begeleiding en bescherming nodig hebben dat niet van een reguliere werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt. Met beschut werk kan de gemeente deze mensen toch in een dienstbetrekking laten werken. Deze groep komt dan ook in dienst van de gemeente of de gemeente organiseert dat deze groep bij een reguliere werkgever in dienst komt die deze begeleiding en aanpassingen kan aanbieden met ondersteuning van een gemeente.

Maatregelen Wwb

In de nieuwe maatregelen Wwb worden een aantal zaken geregeld zoals een uitbreiding van de inkomensondersteuningsmaatregelen, arbeids- en re-integratieverplichtingen en ook de tegenprestatie naar vermogen.

Tegenprestatie naar vermogen

De gemeente moet aan bijstandsgerechtigden opdrachten geven om een tegenprestatie te leveren voor het ontvangen van bijstand. Dit gaat via een verordening. De inhoud, omvang en duur van de tegenprestatie moet dan ook in beleid worden vastgelegd. Zo kan vrijwilligerswerk dat aan bepaalde voorwaarden voldoet worden gekwalificeerd als een tegenprestatie. Bij mantelzorg is het echter niet noodzakelijk een tegenprestatie te leveren. Ook alleenstaande ouders met kinderen tot vijf jaar wordt geen tegenprestatie opgelegd.

Gevolgen niet naleven participatiewet

Met de Participatiewet wordt tevens de Quotumregeling ingevoerd als niet wordt voldaan aan de afspraak dat werkgevers in de marktsector in 2015 minimaal 5000 banen voor arbeidsgehandicapten hebben gecreëerd. De reden van deze quotum is het vergroten van het aantal werkplekken voor arbeidsgehandicapten bij reguliere werkgevers. Dit betekent dat de werkgever minimaal 5% arbeidsgehandicapten in dienst moet hebben. Als hier niet aan voldaan wordt dan kost dit € 5.000,- per arbeidsplaats aan boete.

Voorbeeld: als er 300 medewerkers in dienst zijn dan moeten daarvan minimaal 15 personen arbeidsgehandicapt zijn. Werken er 5 personen met een arbeidsgehandicapt? Dan kost dat 10 x € 5.000,- = € 50.000,-.

Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.