Zoek Alle vacatures

MVO loont!

Bedrijven die strategisch met MVO bezig zijn, zijn aantoonbaar efficiënter en innovatiever. Zij passen zich gemakkelijker aan de veranderende omgeving aan. Zij zijn minder afhankelijk van economische schommelingen. Bovendien levert MVO kostenbesparing op. Bijvoorbeeld door het verminderen van afval, lagere energiekosten, een lager ziekteverzuim en een efficiëntere bedrijfsvoering.

Iedereen is inmiddels overtuigd van het nut van duurzaam ondernemen. Iedereen krijgt te maken met MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) of Duurzaamheid.

Er heeft een bijeenkomst plaatsgevonden over dit onderwerp, waarbij kennis gedeeld werd over toepasselijkheid in uw vakgebied.

De bijeenkomst startte met een plenaire sessie over de achtergrond van MVO en vervolgens vonden er diverse kennissessies plaats over duurzaamheid in uw vakgebied.

NEN - deelnemer REEF deelt kennisDe toegevoegde waarde van MVO
NEN - Ingeborg Boon

‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) loont’ is de titel van de brief die minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en minister Kamp van Economische Zaken aan de Tweede Kamer (d.d. 28 juni 2013) hebben gestuurd. Het kabinet komt met maatregelen om (MVO) verder te bevorderen. 

Loont MVO daadwerkelijk? Waarom zou je wat aan MVO doen en wat is de toegevoegde waarde voor jouw organisatie? In de presentatie zal op deze vragen een antwoord worden gegeven. Vervolgens zal ook worden toegelicht wat MVO is en hoe dat kan worden geimplementeerd aan de hand van ISO 26000. Deze internationale richtlijn voor MVO geeft handvatten voor het wat en hoe van MVO. 

NEN - Ingeborg Boon, discussieleider REEF deelt kennisIngeborg Boon
consultant managementsystemen

Ingeborg is binnen NEN verantwoordelijk voor normontwikkeling en gerelateerde zaken op het vlak van MVO. Namens Nederland is zij betrokken bij de ontwikkeling van ISO 26000, de internationale richtlijn op het gebied van MVO.


NEN is in Nederland hét kennisnetwerk voor normontwikkeling en normtoepassing op nationaal en internationaal niveau. Samen met de klanten bundelt NEN kennis van markt en technologische ontwikkelingen en vertaalt dit in toepasbare afspraken; deze bevorderen innovatie, duurzaamheid, veiligheid, efficiëntie en internationale handel. De toegevoegde waarde die normontwikkeling en –toepassing biedt, is voor klanten evident.

Meer informatie: www.nen.nl

 

ZND Nedicom - deelnemer REEF deelt kennisHet gebouw als duurzame businesscase
ZND Nedicom - Caspar Ulijn en Cock de Jong

Duurzaamheid is een wezenlijk onderdeel van MVO. De noodzaak om gebouwen duurzamer te maken wordt meer en meer onderkend: voor wat betreft materiaalgebruik, levensduur, flexibiliteit en beheer. Een gebouw, en dan ook juist de buitenschil, biedt vele duurzame mogelijkheden op het gebied van energiebesparing, energiewinning, vergroening, waterbuffering en warmte- en koudewinning. 

In de nieuwbouw, maar zeker ook bij vernieuwbouw en renovatie, is veel voordeel te behalen: voor het milieu, voor het welzijn, maar zeker ook financieel.

Door het gebouw te zien als een duurzame businesscase en de mogelijkheden goed te onderzoeken, laten we geen kans onbenut. 

ZND Nedicom - Caspar Ulijn, discussieleider REEF deelt kennisCaspar Ulijn
directeur

Na een studie commerciële economie en communicatiewetenschap deed hij een ruime ervaring op in de renovatiemarkt voor daken. Als grondlegger van het Future(p)roof concept komt hij dagelijks in contact met gebouweigenaren die hun gebouwschil duurzaam wensen te maken. Daarbij is het uitgangspunt dat duurzaam niet duurder moet                                                              zijn. Zijn speerpunt is samenwerking.

ZND Nedicom - Cock de Jong, discussieleider REEF deelt kennis
Cock de Jong
commercieel manager


Hij studeerde bouwkunde en weg- en waterbouwkunde en is zich daarna steeds meer gaan richten op marketing, communicatie, strategie en beleid. In de wereld van bouwen en beheren heeft hij zijn werkervaring voornamelijk opgedaan in de dak- en gevelbranche. In beide branches introduceerde hij diverse innovatieve concepten. Zijn speerpunten zijn innovatie, gebouwbeheer en duurzaamheid.

ZND NEDICOM

ZND NEDICOM is gespecialiseerd in het ontwikkelen, realiseren en onderhouden van de duurzame buitenschil van een gebouw, oftewel de ‘future building envelope’. 

Met als basis het dakbedekkingsbedrijf ZND en de gevelbouwer NEDICOM heeft de organisatie zich, met het concept Future[p]roof, verder toegelegd op zonne-energie, thermische systemen en groendaken en groene gevels. 

Dit concept is uniek. Een Future[p]roof dak- en gevelsysteem wordt ontworpen en gemaakt met duurzame materialen, meestal voorzien van energieopwekkende of opvangende systemen, begroeiing, daglichtsystemen of afwerksystemen die de luchtkwaliteit verbeteren.

Met Future[p]roof is ZND NEDICOM een serieuze gesprekspartner waardoor ze al in een heel vroeg stadium bij een project betrokken raken: meepraten, meedenken en adviseren. Het bedrijf kan een project maken voor een voor alle partijen aantrekkelijke en fatsoenlijke prijs. ZND NEDICOM ziet de huidige tijd weliswaar als een moeilijke, maar bovenal kansrijke periode. De markt zal definitief veranderen. Duurzame samenwerkingen spelen hierin een belangrijke rol.

Klik hier om de presentatie nogmaals te bekijken.
Meer informatie: www.zndnedicom.nl


HumanCapitalCare - deelnemer REEF deelt kennis... en we werken nog lang en gelukkig
HumanCapitalCare - Remco Fransen

Het is geen nieuws: de arbeidsmarkt gaat veranderen en we moeten gezond ons pensioen kunnen halen. In deze krappe vergrijzende arbeidsmarkt zal dit betekenen dat we anders en slimmer ons werk moeten gaan organiseren. Dan gaat het erom dat werknemers flexibel zijn en up-to-date blijven omdat in een snel veranderende economie steeds weer andere kennis en vaardigheden worden gevraagd. 

Organisaties die sturen op duurzame inzetbaarheid, voeren een beleid teneinde van hun medewerkers (ook in de toekomst) toegevoegde waarde te ervaren. Gezondheid, werkvermogen en employability zijn sleutelwoorden. Maar hoe pak je dit nu aan? We presenteren een praktisch toepasbaar model aan de hand van een business case met veel praktische tips.

Remco Fransen - HumanCapitalCare - discussieleider REEF deelt kennisRemco Fransen
manager organisatieadvies

Remco Fransen studeerde veranderkunde en organisatiekunde. Inmiddels heeft hij ruim 12 jaar ervaring als adviseur met organisaties in diverse branches aan visie en strategievorming op het thema duurzame inzetbaarheid en nieuwe organisatie- en werkvormen. 

HumanCapitalCare

Samen werken aan duurzame inzetbaarheid. Vanuit deze gedachte adviseert en ondersteunt HumanCapitalCare organisaties op het gebied van arbeid en gezondheid. Met als doelstelling dat organisaties kunnen beschikken over competente, gemotiveerde en gezonde medewerkers nu en in de toekomst. Want die medewerkers presteren beter en verhogen de productiviteit, de kwaliteit en het resultaat. 

HumanCapitalCare beschikt over unieke internetapplicaties voor
  • werknemer: my-care, het persoonlijk gezondheidsdossier
  • leidinggevende: e-care, verzuimgegevens en acties op afdelingsniveau
  • organisatie: we-care, statistische gegevens en adviezen op organisatieniveau
  • bedrijfsarts: med-care, het medisch dossier.
Zo worden werknemer, leidinggevende en directies van organisaties met online analyses, resultaten en adviezen gestimuleerd om acties te ondernemen in het kader van duurzame inzetbaarheid.

Klik hier om de presentatie nogmaals te bekijken. 
Meer informatie over HumanCapitalCare: www.humancapitalcare.nl

Volantis - deelnemer REEF deelt kennisWat is duurzaamheid nou echt?
Volantis - Ivo Blezer

Wat is duurzaamheid? De kreet duurzaam wordt tegenwoordig te pas en te onpas overal voor gebruikt, maar wat is duurzaamheid nou echt. Op het gebied van gebouwen zijn veel deskundigen met ieder hun eigen  filosofie. Hoe verhouden die verschillende filosofieën zich ten opzichte van elkaar? Op een interactieve manier zal Ivo Blezer, vestigingsmanager Eindhoven en verantwoordelijke businessunit Green Energy & Building bij Volantis, uitleggen hoe een organisatie haar gebouwen echt duurzaam kan maken en de stelling ontkrachten dat duurzaam duur is. De te nemen stappen en denkbeelden worden ondersteund met voorbeelden uit de praktijk.


Volantis - Ivo Blezer - discussieleider REEF deelt kennis
Ivo Blezer
vestigingsmanager Eindhoven

In 2003 is Ivo Blezer als een van de weinigen in Nederland afgestudeerd aan de integrale opleiding installatietechniek van de TU/e. Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest als ontwerper van duurzame installaties is hij bij AgentschapNL invulling gaan geven aan het duurzame beleid van Nederland. Als adviseur duurzaamheid is Ivo actief betrokken geweest bij de implementatie van Europese wetgeving en het opzetten en uitvoeren van diverse subsidieregelingen. Daarnaast was hij namens Nederland verbonden aan het Solar Heating and Cooling Programme van het Internationale Energie Agentschap (IEA) te Parijs. In al die jaren is de ambitie om met “echte” projecten aan de slag te gaan overeind gebleven, dus heeft hij in 2011 de overstap gemaakt naar Volantis. Daar is Ivo Blezer nu verantwoordelijk voor de vestiging Eindhoven en de businessunit Green Energy & Building.

Volantis

De wereld verandert met grote sprongen. De verandering van ons klimaat en de bewustwording daarvan wordt door steeds meer mensen uitgedragen. Zo ook door Volantis!
 
Met onze Business Unit Green Energy dragen wij onze passie uit in duurzame ontwikkelingen, waarbij energie een belangrijke rol speelt. Onderzoek, ontwikkeling en het toepassen van nieuwe, energiebesparende of milieu ontlastende technieken zijn koren op de molen van Volantis Green Energy.

Dat heeft tot gevolg dat wij vaak gevraagd worden om in het vroegste projectstadium al mee te denken en een energievisie te ontwikkelen of om een nieuw product kritisch te beoordelen en daarvoor toepassingsgebieden in huisvestingsprojecten te vinden.

Klik hier om de presentatie nogmaals te bekijken. 
Meer informatie over Volantis: www.volantis.nl

DBFMO - deelnemer REEF deelt kennisFaalkosten kunnen en moeten minder!
DBFMO - Peter Wijntjes

Faalkosten kunnen en moeten minder! Is toepassing van Publiek Private Samenwerking dé manier om dit doel te bereiken? PPS is een resultaatgerichte vorm van aanbesteden van oa. huisvesting en infrastructuur. Het is een integrale aanpak van ontwerp tot beheer.

De meest voorkomende contractvormen zijn: DBFMO-contracten en Alliantiecontracten.


DBFMO - Peter Wijntjes - discussieleider REEF deelt kennis
Peter WijntjesDBFMO


Als Samenwerking DBFMO bieden wij ondersteuning op de verschillende fasen in het project. Van ondersteuning in aanbesteding en inschrijving tot het adviseren van de betrokken partijen in de transitie naar het beheer en onderhoud. Ook bieden wij vanaf januari 2014 de Post HBO opleiding DBFMO Management aan. In deze opleiding wordt generieke kennis over DBFMO management overgebracht aan vakspecialisten.

Klik hier om de presentatie nogmaals te bekijken. 
Meer informatie over DBFMO:
 www.gebouwexploitatie.nl

Gemeente Eindhoven - deelnemer REEF deelt kennisEindhoven toekomstbestendig
Gemeente Eindhoven - Maaike Veenbrink en Nicole Vernig

Duurzaam EindhovenEindhoven toekomstbestendig. Een stad waarin het nog heel lang prettig wonen, werken en leven is. Dat is het doel van het programma duurzaamheid. Als overheid kunnen we daar een cruciale bijdrage aan leveren. Om die reden is in 2011 het raadsprogramma Duurzaamheid opgericht. Een van de thema’s binnen het raadsprogramma is het verduurzamen van de eigen organisatie. De methodiek van The Natural Step is hierbij gekozen als instrument om duurzaamheid vorm te geven. 
 
Duurzaam werken en denken is niets extra's, het zou juist vanzelfsprekend en normaal gevonden moeten worden. Het vergt een andere manier van denken. Denken in kringlopen, de circulaire economie, een samenleving die voor elkaar zorgt. Bedrijven die zich afvragen wat zij voor de samenleving kunnen doen, in plaats van wat de samenleving voor hen kan doen. Kortom, een creatieve en andere manier van denken. 
 
Tijdens de workshop wordt de methodiek toegelicht. Zo krijgt u een beeld wat deze inhoudt en wat dit voor uw organisatie zou kunnen betekenen.


Maaike Veenbrink - gemeente Eindhoven - discussieleider REEF deelt kennisMaaike Veenbrink
communicatie- en organisatieadviseur

Maaike Veenbrink is werkzaam als Communicatie- en Organisatieadviseur. In 2011 heeft zij de level 1 training gevolgd om The Natural Step trainingen te verzorgen. Samen met 9 enthousiaste trainers verzorgt zij het trainingsprogramma voor de 2200 werknemers van de gemeente Eindhoven om toe te werken naar een volledig duurzame organisatie.

Gemeente Eindhoven


Duurzaamheid; een wereld te winnen.
Duurzaamheid is meer dan een hip modewoord, het is een manier van werken, denken en leven. Als gemeente streven we naar een duurzaam Eindhoven. Een stad waar de lucht, de bodem en het water schoon zijn, waar het veilig is, waar goed onderwijs is, waar de natuur gezond en divers is, waar voor iedereen de levensbehoeften verkrijgbaar zijn, nu en in de toekomst. Kortom; een stad die we met een gerust hart kunnen nalaten aan onze kinderen en kleinkinderen.
Samen met de inwoners, bedrijven, kennisinstellingen en bezoekers zetten we iedere dag stappen in de goede richting.


Klik hier om de presentatie nogmaals te bekijken. 
Meer informatie over Gemeente Eindhoven:
 www.eindhoven.nl

WillemsenU - deelnemer REEF deelt kennisDuurzaam politiekantoor Eindhoven
WillemsenU - Frank Willems
Landelijk korps politie - deelnemer REEF deelt kennisLandelijk Korps Politie - Henk Dragt


Duurzaam bouwen is bouwen voor de toekomst. Het Eindhovense bureau voor hedendaagse architectuur WillemsenU is altijd op zoek naar duurzame en innovatieve materialen. De natuurlijke en stedelijke omgeving is daarbij altijd het uitganspunt. Vanzelfsprekend is het beperken van energiegebruik en het inzetten van duurzame energiebronnen een voorwaarde voor een duurzaam gebouw.

Zo is WillemsenU verantwoordelijk voor het nieuwe politiekantoor Woensel in Eindhoven. Het nieuwe politiebureau heeft een groen vegetatiedak met een bufferfunctie voor regenwater en een verhogende isolatiewaarde. Daarnaast houdt het dak fijnstof vast waardoor de omgeving schoner wordt. Het gebouw heeft een onderhoudsarme buitengevel van gerecycled kunststof en een dakconstructie van FSC, dus regenwoud-vriendelijk, hout. Het nieuwe bureau is ontworpen om de energievraag van het gebouw te beperken en gebruik te maken van energie uit de bodem onder het gebouw.


WillemsenU - Frank Willems, discussieleider REEF deelt kennisFrank Willems
directeur, architect

Frank Willems studeerde architectuur en stedenbouw aan de Technische Universiteit van Eindhoven. In 2007 startte hij het architectenbureau WillemsenU met de ambitie om bijzondere gebouwen te ontwerpen met en voor bijzondere mensen.  WillemsenU

WillemsenU staat voor betrokkenheid van bewoners in de projecten. U staat daarbij centraal. Uitgangspunt voor ieder ontwerp zijn
de wensen van onze opdrachtgevers. Goed luisteren en een goede dialoog vinden we essentieel voor een goed resultaat, waar iedereen trots op is.

Ons bureau heeft ruime ervaring met zowel projectmatige als particuliere woningen en we zijn continue op zoek naar de uitdaging om de voordelen van beiden te combineren.

Duurzaamheid is voor ons geen doel op zich, maar een vanzelfsprekend onderdeel van het ontwerp. Energiebewust ontwerpen, integratie met de natuur en het landschap en gebruik van duurzame materialen gaan hand in hand met elkaar tijdens het ontwerp. Vakmanschap en aandacht voor detaillering is de basis voor de kwaliteit van onze gebouwen.

Meer informatie: www.willemsenu.nl

Tarmo - deelnemer REEF deelt kennisDe CO2-footprint
Tarmo - Huub Schoenaker
REEF - Mike Schoenaker

REEF de projectspecialist die kennis deelt

Huub Schoenaker, directeur van Tarmo en zijn zoon, REEF-projectspecialist Mike, bundelen hun krachten in deze interactieve kennisbijeenkomst. Zij gaan het hebben over het opzetten, uitvoeren en de vervolgplannen die horen bij het maken van een CO2-footprint. In de sessie laten ze aan de hand van verschillende cases zien hoe zij zoiets hebben aangepakt.

Huub Schoenaker - Tarmo - discussieleider REEF deelt kennisHuub Schoenaker
directeur

"Ik ben doelgericht, analytisch, teamspeler, netwerker, verbinder, op alle niveaus en leeftijden, empathisch en voortdurend actief in het vinden en combineren van best practices en/of het ontwikkelen ervan. Mijn ervaringen zowel nationaal als internationaal perspectief en bij de politie/overheid, bedrijfsleven en als zelfstandig ondernemer, zijn ontwikkeld vanuit de drive mensen en organisaties te enthousiasmeren en ondersteunen bij ontwikkelingen en innovaties.
Gevormd door mijn ervaringen als logistieke manager zal ik mij altijd oriënteren op de voortbrengingsketen en de daaraan ten grondslag liggende processen. De kostenbesparingen en dus de winst kan worden bereikt door processen efficiënt uit te voeren en (tussen)stappen te elimineren waar dat mogelijk is. De laatste jaren heb ik me daarbij vooral laten inspireren door de ontwikkelingen op het gebied van Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Ik ondersteun organisaties en initiatieven bij de inrichting op duurzaamheid vanuit de People, Planet, Profit principes en de internationaal geldende richtlijnen. Dat doe ik per organisatie, van binnenuit en door organisaties aan elkaar te verbinden.

REEF-projectspecialist Mike SchoenakerMike Schoenaker
supply chain (data)analist

Mike Schoenaker heeft al enkele jaren ervaring als supply chain-consultant en solutions engineer. Het maken van  marge- en besparingsanalyses, het maken van emissie/CO2 footprint analyses, het optimaliseren van het klantassortiment en het vastleggen van  service levels agreements behoorden tot zijn verantwoordelijkheden.

Hij heeft ervaring in het ontwikkelen en uitvoeren van energieanalyses bij logistieke  dienstverleners, fabrieken en kantoren, te denken valt aan het warmtekrachtkoppeling(WKK)-rekenmodel. Daarbij behoorde ook het analyseren en ontwikkelen van energiereductieplannen.  Tevens heeft deze specialist ervaring met het maken van (Supply Chain) procesbeschrijvingen en procedures. 

Tarmo

Tarmo is een netwerkorganisatie in duurzaamheid met visie, lef en initiatief. Wij zijn ondernemers in duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, gespecialiseerd in duurzaam denken en doen. Tarmo ziet de uitdagingen waar organisaties voor staan. Samen met onze opdrachtgevers treden wij die realistisch, positief, met praktische oplossingen en creativiteit tegemoet. Dat doen wij door met onze opdrachtgevers te werken aan een duurzame (bedrijfs)organisatie. Daarna(ast) ondersteunen wij organisaties bij het ontwikkelen en leveren van duurzame en veilige producten en diensten. In eerste instantie dus van binnenuit, maar op een zo vroeg mogelijk stadium samen met de parijen in de voortbrengingsketen en het netwerk waar de betrokken organisatie een schakel in  is.  Een extra ambitie van Tarmo is het vinden en binden van partijen, die elkaar daarbij kunnen versterken of voor het ontwikkelen van nieuwe en innovantieve diensten en producten.

Tarmo is inzetbaar voor ondersteuning, advisering, project- en programma-management. Wij laten ons daarbij niet beperken door kantoortijden of werkdagen. Wij ontzorgen onze opdrachtgevers en zijn daarvoor 24 maal 7 nationaal en internationaal actief in de publieke, private en non-profit sector. 


Klik hier om de presentatie nogmaals te bekijken. 
Meer informatie over Tarmo:
 www.tarmo.nl

 

These - deelnemer REEF deelt kennisCSR best practices en CSR champions
hoe beide te gebruiken voor business cases en interne flow
THESE - Léon Evers


Hoe breng je corporate social responsibility (CSR) concreet in de praktijk? In het nalopen van deze praktijk in bedrijven, blijkt dat er bijzonder veel aandacht is voor de beleidsmatige opzet van CSR en met name de periodieke rapportage krijgt bijzonder veel aandacht, net als de financiële rapportagecyclus. Doorlopende strategievorming (het creatieve proces) wordt vaak vergeten en de lijn naar innovatie krijgt daardoor te weinig aandacht. Het is met name in dit proces dat voorafgaat aan de besluitvorming en implementatie van CSR dat extra kwaliteit kan worden behaald. 

In deze interactieve workshop wordt ingegaan op het strategieproces van CSR (impact op businessmodellen (cf. prof. Jan Jonker, 2013), enkele best practices in het groot MKB en de vraag hoe interne champions binnen een bedrijf kunnen leiden tot een flow.  Onder meer komen er enkele case studies aan de orde van  High Tech industry (NXP Semiconductors Eindhoven) en de papierindustrie (Van Houten papierindustrie, locatie Swalmen). In maart 2014 verschijnt op basis van dit onderzoek een publicatie van 20 business cases uit Nederland gevolgd door een workshop / conferentie over van duurzame en diverse business cases.

THESE - Léon Evers, discussieleider REEF deelt kennisLéon Evers
directeur

Leon Evers (1960) is opgeleid als economisch antropoloog en bedrijfskundige. Hij is eigenaar van een netwerkorganisatieadviesbureau en een gekwalificeerde interim manager met ruime ervaring in (non-) profit organisaties met internationale HR ervaring in bedrijfsleven. Zijn bedrijfsmatige focus is op CSR strategievorming, HRM, duurzame coaching en change management. Sinds 2010 heeft zich in toenemende mate gespecialiseerd in duurzaamheids- en diversiteitvraagstukken. Samen met Trixy Gabulya heeft hij in 2012 de stichting NeverMind in het leven geroepen (Maastricht en Eindhoven). Een stichting die het gedachtegoed van Noble Manhattan (Groot Brittannië) uitdraagt gericht op duurzame coaching en businessrelaties. Daarnaast werkt Leon Evers als manager faculteit Marketing & sales en senior lecturer bij Business School Notenboom en bekleedt uiteenlopende bestuurlijke functies. Sinds 2010 is hij buitenpromovendus bij de Phd School Responsible Organisation (RESORG) aan de Nijmegen School of Management van de Radboud University. Hier verricht hij onderzoek naar de institutionalisering van sustainability. Hij publiceert rondom thema’s als duurzaamheid (verwacht 2014) en diversiteit in de boardroom (2011).

THESE

THESE | Group, Making things happen! BV, gevestigd in idyllisch Illikhoven Midden Limburg, is een modern organisatieadviesbureau dat werkt als een netwerkbedrijf. De propositie van THESE richt zich op het duurzaam en divers maken van organisaties en bedrijven vanuit corporate social responsibility. Het bestaat uit een interactief en boeiend netwerk van interim professionals met een werkgebied in Limburg, Zuidoost-Brabant en de regio Arnhem-Nijmegen. Sinds 1998 zijn uiteenlopende projecten en programma's uitgevoerd op de volgende thema’s:  Servant Leadership (Nieuwe manieren van leiderschap); Strategy building (Rethinking your own base); Maatschappelijk verantwoord ondernemen (Sustainability First);  Strategisch HRM / HRD-projecten (Business Partnership); Executive Search / Headhunting (How to get the best (out of a) person); Boardroom Coaching (Executives are people too!).


Klik hier om de presentatie nogmaals te bekijken. 
Meer informatie over Léon Evers:
 linkedin
Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.