Zoek Alle vacatures

Legal audit voor verbetering juridische kwaliteitszorgREEF-projectspecialist Edward de GastREEF-projectspecialist Edward de Gast is bij een gemeente in Limburg gestart met een legal audit om de juridische kwaliteitszorg binnen de gemeente te verbeteren.

Hiervoor zal een scan plaatsvinden met betrekking tot de kwaliteit van besluiten en overeenkomsten. Ook worden aspecten met betrekking tot de bedrijfsvoering doorgelicht.
De legal audit

Het doel van een legal audit is het geven van een oordeel over de huidige stand van zaken op het terrein van juridische kwaliteitszorg in de ambtelijke organisatie van de gemeente en het in kaart brengen van de juridische risico’s die de gemeente momenteel loopt, ook aan de hand van voorbeelden uit het verleden. Doel van de audit is verder om concrete aanbevelingen te doen om te komen tot verdere verbeteringen, doorontwikkeling en optimalisering van de juridische kwaliteitszorg.

Aangezien het hier een eerste, globale inventarisatie betreft, kan deze legal audit als een nulmeting worden gekwalificeerd. De meting is op te vatten als een spiegel die de organisatie wordt voorgehouden. De audit gaat met name in op de wijze waarop juridische kwaliteit georganiseerd is. Daarmee is deze rapportage een aanzet tot het nemen van vervolgstappen ter verbetering van de juridische kwaliteit van de organisatie en haar producten.

 

Het nut van een legal audit

Elke overheid levert diensten en producten die aan juridische kwaliteitseisen moeten voldoen. Mede als gevolg van de toenemende juridisering van de samenleving wordt het op peil houden en bewaken van de juridische kwaliteit van de bedrijfsprocessen een steeds belangrijkere (interne) taak van een overheid. Dat dient niet alleen te gebeuren vanuit de eisen die de rechtsstaat stelt, maar ook vanuit een pragmatische invalshoek; een organisatie die niet of onvoldoende aandacht besteedt aan het juridisch en feitelijk functioneren kan gemakkelijk in de gevarenzone van de risicoaansprakelijkheid komen. Vanuit de maatschappij wordt ook van een overheid verwacht dat zij zich rechtmatig opstelt. Voorts telt uiteraard ook het dienstverlenende aspect zwaar mee. De burger mag van de gemeente een zekere kwaliteit van de producten verwachten en een zo goed mogelijke (snelle) service. Met een legal audit wordt een goed beeld geschetst van de huidige kwaliteitszorg en pijnpunten. Een legal audit fungeert als een goede nulmeting, een gedegen uitgangspunt voor verbetering van processen én output.

 

De procedure

Edward de Gast zal de legal audit binnen de gemeente starten met een organisatiebrede inventarisatie, waarbij met een vijftal medewerkers een interview zal worden gehouden. Begin oktober wordt dan een kick-off-bijeenkomst gehouden, waarvoor medewerkers worden uitgenodigd die in hun werk direct te maken hebben met juridische kwaliteitszorg. Tevens vindt er dossier/documentatie onderzoek plaats door middel van een scan van de kwaliteit van besluiten en een scan met betrekking tot de kwaliteit van overeenkomsten. Daarnaast zal ook een scan op de bedrijfsvoering plaatsvinden. De legal audit zal leiden tot een verbeterrapportage met aanbevelingen voor de gewenste situatie. Vervolgens zal de rapportage via het MT ook binnen de organisatie bekend worden gemaakt.REEF-projectspecialist Edward de Gast heeft in 1985 de studie rechten afgerond met als specialisatie vreemdelingen- en vluchtelingenrecht. Hij heeft de eerste 14 jaar gewerkt als jurist bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie van Justitie en vervolgens vele jaren gedetacheerd geweest als jurist bij ministeries, hoogheemraadschap, gemeenten en op Bonaire (kort geleden voor 15 maanden). Hij heeft Legal audits uitgevoerd bij diverse gemeenten. In de gemeenten Velsen en Zaanstad heeft hij 4 jaar gewerkt als juridisch controller. Naast zijn dagelijkse werkzaamheden heeft hij 10 jaar als politiek correspondent gewerkt, 6 jaar in de gemeenteraad gezeten en 4 jaar als lid van de raad van commissarissen van een woningstichting. Op het maatschappelijk vlak is hij al jaren actief in een serviceclub in de gemeente Nieuwkoop.
Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.