Zoek Alle vacatures

12 aandachtspunten relatie opdrachtgever - zzp'er

Door: REEF / 21 juli 2016 / Algemeen

Per 1 mei 2016 is de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties in werking getreden. REEF geeft raad heeft veel vragen ontvangen met betrekking tot deze wijzigingen van zowel opdrachtgevers als zzp’ers. Er is sprake van onrust en onzekerheid waardoor REEF geeft raad ten behoeve van haar relaties de volgende 12 punten heeft opgesteld waarover zowel opdrachtgever als zzp’er bij de totstandkoming van het contract over moeten spreken.

VERVANGING

De nieuwe wet stelt dat de zzp’er zich vrij mag laten vervangen en dat de opdrachtgever dat contractueel niet mag uitsluiten. Het is van belang dat de volgende punten worden besproken met betrekking tot vervanging.

 1. In de overeenkomst met de opdrachtgever moet een bepaling zijn opgenomen over vervanging. Vanuit het perspectief van de zzp’er moet dit altijd mogelijk zijn.
 1. De opdrachtgever op zijn beurt mag vrije vervanging niet uitsluiten of beperken. Ook mag de opdrachtgever vooraf geen invloed uitoefenen op de personen die door de ZZP-er als vervanger worden aangemerkt.
 1. De enige wijze dat een opdrachtgever en zzp’er invloed kunnen uitoefenen op de vrij vervanging is door zeer duidelijk vóór aanvang van de opdracht te bespreken over welke kwalificaties, certificaten en ervaring een vervanging dient te beschikken gekoppeld aan een termijn waarmee de zzp’er bijvoorbeeld 4 weken het recht heeft een vervanger aan te dragen.

 LEIDING EN TOEZICHT

Uitgangspunt is dat de zzp’er voor eigen risico onder eigen verantwoordelijkheid de opdracht uitvoert. Dit betekent dat de relatie tussen zzp’er en opdrachtgever niet eenzelfde strekking heeft als de relatie tussen werknemer en werkgever waarbij de leidinggevende leiding en toezicht uitoefent over de werkzaamheden. Voor de zzp’er dienen er dan ook duidelijke afspraken gemaakt te worden op welke wijze instructies of aanwijzingen worden gegeven.

 1. Op voorhand dienen de kaders van de opdracht en de verantwoordelijkheid van de zzp’er goed beschreven te worden waarbij de opdrachtgever probeert om zich zoveel mogelijk te onthouden van aanwijzingen en instructies op de ‘inhoud’ van de opdracht en de wijze van uitvoeren. Dit is namelijk het exclusieve terrein van de zzp’er. Er moet blijken dat de opdracht onder eigen risico en verantwoordelijkheid wordt verricht waarbij de opdrachtgever aanwijzende taak heeft.
 1. Er moet bepaling staan dat de ZZP’er zich dient te houden aan de huisregels van de opdrachtgever en op welk tijdstip de opdracht dient te worden uitgevoerd.
 1. Een ander belangrijk punt is of er sprake is van een ‘doorlopende’ verantwoording richting de contactpersoon van de opdrachtgever of een ‘periodieke’ verantwoording. Een werknemer legt over het algemeen doorlopend verantwoording af over zijn werkzaamheden. Een ZZP’er niet.
 1. De voorwaarden voor oplevering van de opdracht zijn zo goed mogelijk omschreven. Er moet aangegeven worden op welke datum de opdracht als voltooid kan worden beschouwd dan wel wat de voorwaarde is voor een oplevering van een project.

EIGEN ONDERNEMING

Vooropgesteld gaat het er bij een zzp’er om dat hij een onderneming drijft. Dit moet uit de contracten blijken maar ook uit de wijze waarop de zzp’er zich als ondernemer manifesteert.

 1. De zzp’er moet een eigen klachtenbeleid hanteren en algemene voorwaarden opstellen. Deze voorwaarden dient hij kenbaar te maken aan de opdrachtgever. Of dit dan geaccepteerd wordt of niet, dat is normale handelspraktijk, het gaat erom dat ze er zijn.
 1. De zzp’er regelt zelf zijn hulpmiddelen en alle andere zaken benodigd voor de correcte uitoefening van de opdracht en verdisconteert dit in zijn tarief. Opdrachtgever kan bijvoorbeeld aangeven dat de zzp’er de hulpmiddelen moet gebruiken van opdrachtgever waarbij de zzp’er vervolgens de hulpmiddelen ‘huurt’ of daar nadere afspraken over maakt.
 1. Uitgangspunt is dat de zzp’er voor het niet correct uitvoeren van de overeenkomst aansprakelijk is of maakt een afspraak hierover met de opdrachtgever op welke wijze aansprakelijkheid is geregeld. Let ook op dat er geen al te beperkend relatiebeding wordt opgesteld (2 jaar of meer) omdat dit juist vrije ondernemerschap beperkt.
 1. De zzp’er heeft een eigen verzekering of lift mee op de verzekering van de opdrachtgever waarbij beide partijen afspraken maken over de wijze waarop dit wordt verrekend met elkaar.

JURIDISCH

Vanuit juridisch oogpunt is uiteraard belangrijk dat niet het arbeidsrecht van toepassing is verklaard maar het normale contractenrecht. Dit betekent dat artikel 7:400 BW het uitgangspunt is en niet artikel 7:610 BW.

 1. Overeenkomst op basis van artikel 7:400 BW (overeenkomst van opdracht), niet artikel 7:610 BW (arbeidsovereenkomst).

 

Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.